اخبار
تاریخ:1398/09/04
مناقصه انتخاب پیمانکار بابت تجهیز فروشگاه های انحصاری سیناکاشی در سطح کشور


شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا بابت انتخاب پیمانکار جهت تجهیز فروشگاه های انحصاری خود در سطح کشور آگهی ذیل را در روزنامه همشهری مورخ 4 آذرماه 98 بچاپ رسانده است.بر این اساس واجدید شرایط مطابق با موارد این آگهی می توانند اطلاعات مدنظر خود را کسب و اسناد مربوط به مناقصه را دریافت نمایند.