اخبار
تاریخ:1398/10/07
آگهی مزایده حراج حضوری (نوبت دوم)-اقلام ضایعاتی


آگهی مزایده حراج حضوری (نوبت دوم) چاپ شده در روزنامه اطلاعات - مورخ سه شنبه 26 آذرماه 1398